kategóriák

ingatlanszótár google  

Öröklési illeték

(Forrás: Itv. 3§, 8.§, 12.§, 16.§, 17/A.§)


Az öröklési illetékkötelezettség az örökhagyó halála napján keletkezik.

Az öröklési illeték tárgya a haláleset folytán történt vagyonszerzés; az örökség - ideértve a haszonélvezeti jog megváltását -, a hagyomány, a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, továbbá a halál esetére szóló ajándékozás. Nem kell öröklési illetéket fizetni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett olyan vagyoni értékű jog után, amely a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra (öröklésre) tekintet nélkül marad fenn.

Az öröklési illeték összegét - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak jutott örökség alapul vételével - a következő táblázatba foglalt kulcsok alkalmazásával kell kiszámítani:

 Csoport

Az illeték általános mértékeLakástulajdon-szerzés illetékének mértéke
I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére
(Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)
18 millió Ft-ig 11%
18 millió Ft feletti rész után
35 millió Ft-ig 15%
35 millió Ft feletti rész után 21%
18 millió Ft-ig 2,5%
18 millió Ft feletti rész után
35 millió Ft-ig 6%
35 millió Ft feletti rész után 11%
II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére18 millió Ft-ig 15%
18 millió Ft feletti rész után
35 millió Ft-ig 21%
35 millió Ft feletti rész után 30%
18 millió Ft-ig 6%
18 millió Ft feletti rész után
35 millió Ft-ig 8%
35 millió Ft feletti rész 15%
 III. Minden más örökös terhére18 millió Ft-ig 21%
18 millió Ft feletti rész után
35 millió Ft-ig 30%
35 millió Ft feletti rész után 40%
18 millió Ft-ig 8%
18 millió Ft feletti rész után
35 millió Ft-ig 12%
35 millió Ft feletti rész után 21%
 

Az Itv. 16.§-a szerint mentes az öröklési illeték alól:

-a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség (hagyomány);
- a takarékbetét, a gazdasági társaság tagját megillető vagyoni betét (üzletrész, szövetkezeti üzletrész) öröklése,
- az egy örökösnek jutó ingóörökség 300 000 forint forgalmi értéket meg nem haladó része. Az értékhatár megállapításánál a más címen illetékmentes ingóságot, továbbá az örökhagyó gépjárművének, pótkocsijának értékét, ruházatát és a személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgyait figyelmen kívül kell hagyni;
- lakástulajdon haszonélvezetének, használatának a túlélő házastárs általi öröklése;
- az örökség, ha az örökhagyó kiskorú és a hagyatékát szülője - ide értve az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülőt is - örökli;
- a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognak az öröklése, ha az örökös az örökölt ingatlanon a hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít. Lakóházépítési szándékáról az örökös legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál, és
 - mentes az öröklési illeték alól az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése, ha a korábbi jogosult az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény erejénél fogva az említett törvény hatálybalépésétől volt jogosult a működtetési jog alapján végezhető tevékenység gyakorlására.