kategóriák

ingatlanszótár google  

Tulajdoni lap részei

A tulajdoni lap 3 fő részből áll. Az I. a II. és a III. részből.
Ezek elválaszthatatlanul egymás mellett, ill. után találhatóak. Az ingatlannal kapcsolatos adatokat, egyéb jogokat, és kötelezettségeket tartalmazzák ...

Fontos: azz ingatlan Tulajdoni lapját megtekintve, ha valamelyik rész nem tartalmaz adatokat, akkoris a szerepelnie kell, valamint annak a bejegyzésnek is ott kell lennie, hogy "ez a rész bejegyzést nem tartalmaz"!

!Nem létezik olyan tulajdoni lap, amely azért nem tartalmazza a pl. III. részt, mert az tehermentes, és nem tartalmaz bejegyzést!)A tulajdoni lap I. része az ingatlan következő adatait tartalmazza:

a) a település nevét, ahol az ingatlan fekszik,
b) az ingatlan helyrajzi számát, fekvésének (belterület, külterület) megjelölését és területnagyságát,
c) belterületen - és amennyiben rendelkezésre áll - külterületen lévő ingatlannál az utca (tér, körút stb.) nevét és a házszámot,
d) a művelési ágat és a művelés alól kivett terület elnevezését, alrészlet jelét,
e) a minőségi osztályt, kataszteri tisztajövedelmet,
f) az épület fő rendeltetés szerinti jellegét (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.),
g) utalást az ingatlan mindenkori tulajdonosát megillető telki szolgalmi, illetőleg földhasználati jogra,
h) az ingatlan jogi jellegét (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek, helyi vagy országos jelentőségű védett terület, régészeti vagy történeti jelentőségű védett terület, tanya stb.),
i) földminősítési mintatér megjelölését,
j) ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatot.

A tulajdoni lap II. része az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, illetve annak jogosultjait, és az ingatlanra, valamint a jogosultakra vonatkozó tényeket tartalmazza:

a) a tulajdonjogot, valamint a tulajdonos kiskorúságát vagy gondnokság alá helyezés tényét,
b) állami tulajdonban álló ingatlan esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet megnevezését,
c) a vagyonkezelői jogot.

A tulajdoni lap III. része az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogokat, illetve azok jogosultját tartalmazza:

a) megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jogot, haszonélvezeti jogot és használat jogát,
b) lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jogot,
c) telki szolgalmi jogot,
d) állandó jellegű földmérési jelek, valamint villamosberendezések elhelyezését biztosító használati jogot, továbbá vezetékjogot, vízvezetési és bányaszolgalmi jogot, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmi és használati jogot,
e) elő- és visszavásárlási, valamint vételi jogot,
f) tartási és életjáradéki jogot,
g) jelzálogjogot (önálló zálogjogot) és végrehajtási jogot.

A tulajdoni lap III. része tartalmazza továbbá az ingatlanhoz vagy a bejegyzett jogokhoz, illetve annak jogosultjaihoz kapcsolódó következő tényeket:

a) a III. részben bejegyzett jogosult kiskorúságát vagy gondnokság alá helyezésének tényét,
b) a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárást, végelszámolást,
c) a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékéről történő törlésének tényét,
d) bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozást,
e) bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének tényét, valamint egyéb építésügyi korlátozást,
f) kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának tényét,
g) a körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés és a megyei földhivatali határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem benyújtásának tényét,
h) a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló, vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásának tényét,
i) a szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalmat,
j) perek és büntetőeljárás megindítását,
k) az árverés, a nyilvános pályázat kitűzésének tényét,
l) a zárlatot, zár alá vételt, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedést,
m) tulajdonjog fenntartással történt eladást,
n) a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítását,
o) a törölt zálogjog ranghelyének fenntartását, a ranghellyel való rendelkezés jogáról való lemondást, valamint jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítását,
p) ranghely megváltoztatását,
q) az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének tényét,
r) jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás tényét, mértékét és jellegét,
s) az épület létesítésének vagy lebontásának a tényét,
t) olyan egyéb jogot vagy tényt, amelynek bejegyzését törvény elrendeli.