kategóriák

ingatlanszótár google  

Tulajdoni lap adatai

(Forrás: Inytv. 14-15.§)

Tulajdoni lapon szereplő - általános - adatok:
(Inytv. 14-15.§)

Az ingatlan adatai
Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan következő adatait tartalmazza:

- a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a belterületen lévő ingatlannál az utca (tér, krt. stb.) nevét és a házszámot, a helyrajzi számát és területnagyságát,
- művelési ágát és a művelés alól kivett terület elnevezését,
- minőségi osztályát, kataszteri tisztajövedelmét,
- ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatát.

A jogosultak adatai

Az ingatlanok nyilvántartása során a magánszemélyek azonosítására a családi és utónevet - ideértve a születési családi és utónevet is -, a jogosult születési helyét és idejét, az anyja születési nevét (természetes személyazonosító adatok), lakcímét, továbbá, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében, az érintett személyi azonosítóját kell használni. A szervezetek azonosítására a szervezet megnevezését, székhelyét, a statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet esetében a statisztikai azonosítóját kell alkalmazni.