kategóriák

ingatlanszótár google  

Ajándékozási illeték

(Forrás: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény)

Az ajándékozási illeték tárgya az ajándékozás folytán történt vagyonszerzés; ingatlan ajándékozása; ingó ajándékozása; vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. Mindezek csak akkor esnek ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja. Nem kell ajándékozási illetéket fizetni a vagyoni értékű jog után, ha azt az ajándékozó a maga javára tartja fenn, vagy ha az ingatlant az átruházást megelőzően már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joggal terhelten ajándékozzák.

Az ajándékozási illetékkötelezettség ingatlan ajándékozása esetén az ajándékozási szerződés megkötése napján; ingó, vagyoni értékű jog ajándékozása esetén a szerződésről kiállított okirat aláírása napján; ha a szerződésről csak külföldön állítottak ki okiratot, azon a napon, amelyen az illetékkötelezettséget megalapító esemény bekövetkezett; ha az ingó, a vagyoni értékű jog ajándékozásáról nem állítottak ki okiratot, a vagyonszerzéskor keletkezik.

Az ajándékozási illeték összegét - megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke alapulvételével - a következő táblázatba foglalt kulcsok alkalmazásával kell kiszámítani:

Csoport

 Az illeték általános mértéke

 Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az ajándékozó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére
(Az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)
18 millió Ft-ig 11%,
18 millió Ft feletti rész után, 35 millió Ft-ig 18%,
35 millió Ft feletti rész után 21%
18 millió Ft-ig 5%,
18 millió Ft feletti rész után,
35 millió Ft-ig 8%,
35 millió Ft feletti rész után 12%
II. Az ajándékozó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére18 millió Ft-ig 15%
18 millió Ft feletti rész után, 35 millió Ft-ig 21%,
35 millió Ft feletti rész után 30%
18 millió Ft-ig 8%
18 millió Ft feletti rész után,
35 millió Ft-ig 10%, 35 millió Ft feletti rész után 16%
III. Minden más megajándékozott terhére18 millió Ft-ig 21%
18 millió Ft feletti rész után, 35 millió Ft-ig 30%
35 millió Ft feletti rész után 40%
18 millió Ft-ig 10%
18 millió Ft feletti rész után,
35 millió Ft-ig 21%, 35 millió Ft feletti rész után 30%

 

Az Itv. 17.§-a szerint mentes az ajándékozási illeték alól:

- a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése és az ilyen célú közérdekű kötelezettségvállalás (alapítvány) alapján történő vagyonszerzés, továbbá jótékony célú közadakozásból származó vagyoni érték megszerzése;
- a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a megajándékozott az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít. A megajándékozott lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;
- az olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozót vagy a megajándékozottat személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli, továbbá az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében megszerzett értékpapír, valamint a dolgozói üzletrészként, dolgozói részvényként személyi jövedelemadót nem viselő módon a társas vállalkozástól megszerzett üzletrész, részvény is;
- lakástulajdon kezelői jogának ingyenes megszerzése;
- a lakosság ellátását szolgáló közüzemi létesítmény és az ehhez tartozó földrészlet kezelői jogának az üzemeltető által történő ingyenes megszerzése;
- az állami tulajdonban levő természetvédelmi terület kezelői jogának a természetvédelmi kezelő által történő megszerzése;
- a takarékbetét ingyenes megszerzése;
- termőföld megszerzése ajándékozással a termőföldről szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként;
- közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenység céljára juttatott ajándék;
- jogszabályi kötelezettségen alapuló ingyenes eszközátadás;
- a munkáltató által a munkavállaló számára adott olyan ingyenes juttatás, amely mentes a személyi jövedelemadó alól, és
 - mentes az ajándékozási illeték alól az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése, ha a korábbi jogosult az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény erejénél fogva az említett törvény hatálybalépésétől volt jogosult a működtetési jog alapján végezhető tevékenység gyakorlására.